فراموشی مشخصات خود؟

فیلم تعدادی از شرکت کنندگان در دوره آموزشی رباتیک ترم اول

شاید ویدیو بعدی که در این جمع قرار می گیرد ویدیو ربات شما باشد.

بالا